Učivo


Týden 18.3.2019 - 22.3.2019

Český jazyk - ČJ

MLUVNICE - Vzory rodu ženského, jejich pravopis

ČTENÍ - tiché čtení vlastní knihy, hlasité čtení, rozbor textu, práce s textem

SLOH - dopis, osnova dopisu

Matematika - M

ARITMETIKA - Matematické operace, čísla do 1 000 000), zaokrouhlování

GEOMETRIE - rýsování obdélníku a čtverce

Přírodověda - PŘ

Ekosystém parku - živočichové a rostliny

Vlastivěda - VL

Opakování Velkomoravské říše

Vznik českého státu - první Přemyslovci

Anglický jazyk - AJ

Lekce 10 - potraviny

Tvorba otázek a odpovědí.

Německý jazyk - NJ

 

Výtvarná výchova - VV

 

Tělesná výchova - TV

Plavecký výcvik

Pracovní činnosti - PČ